صبح بخیر

مجموعه سوپر سیمپل super simple

گفتن اسم خود به انگلیسی

مجموعه سوپرسیمپل super simple

من می تونم...

مجموعه کارتون های سوپر سیمپل super simple

شنا کنیم

مجموعه کارتون های سوپرجوجو super jojo

مامانی دوستت دارم

مجموعه کارتون های سوپرجوجو super jojo

آموزش اعداد به انگلیسی

مجموعه سوپر سیمپل super simple
یک موز - دو موز

آموزش رنگ ها1

سوپر سیمپل super simple

بریم بیرون قدم بزنیم​

سوپر سیمپل super simple

چراغ راهنمایی به انگلیسی

سوپر سیمپل super simple

تاب بازی

مجموعه سوپرجوجو super jojo

تکواندو

مجموعه سوپرجوجو super jojo

آموزش حیوانات به انگلیسی

مجموعه سوپر سیمپل super simple
بزن بریم باغ وحش

خوابیدی؟

مجموعه سوپر سیمپل super simple

اگه خوشحالی...​

مجموعه سوپر سیمپل super simple

بریم ساحل

مجموعه کارتون های سوپرجوجو super jojo

بزن بریم خرید

مجموعه کارتون های سوپرجوجو super jojo

اون طرف کوه

مجموعه کارتون های سوپرجوجو super jojo

آموزش روزهای هفته به انگلیسی

مجموعه سوپر سیمپل super simple

گرسنه ای؟

ابراز گرسنگی به انگلیسی
مجموعه سوپر سیمپل super simple

سلام، حالت چطوره؟

سلام و احوالپرسی به انگلیسی
مجموعه سوپر سیمپل super simple

پوشیدن به انگلیسی

مجموعه سوپر سیمپل super simple

بریم خونه جدید

مجموعه کارتون های سوپرجوجو super jojo

بپر بپر کنیم

مجموعه سوپرجوجو super jojo

آموزش حروف الفبای انگلیسی

کارتون های سوپرسیمپل super simple